* In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. *** Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con nguyện quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. ***

 

 

 i

Enter - Đăng Nhập

simple stats
lượt truy cập